Detta är brandfarlig vara

De ämnen som klassas som brandfarlig vara går att dela in i klasser enligt nedan.

Vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C.
I nu gällande tillståndskrav skiljer man på vätskor med flampunkt upp till 60°C och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100°C.

I många av hanteringsföreskrifterna används istället fyra klasser; 1, 2A, 2B och 3, beroende på vätskans flampunkt. Flampunkten är den temperatur då vätskan avger så mycket brännbara ångor att de kan antändas. Klass 1 är mest brandfarlig.

Exempel på några brännbara vätskor:

  • Klass 1: Bensin, etanol, metanol, aceton och toluen. Även spillolja.
  • Klass 2a: Xylen, snabbtorkande färger och rostskyddsfärger.
  • Klass 2b: Fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärger och oljelack.
  • Klass 3: Diesel, eldningsolja, tändvätska, anilin och myrsyra.

 

 

 

 Gas


Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20°C (vid atmosfärstryck) är brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, metan och vätgas. Syrgas räknas inte som en brandfarlig gas.

 

Brandreaktiva varor


De ämnen som MSB angett:

  • Organiska peroxider
  • Väteperoxid
  • Ammoniumnitrat
  • Varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm
Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Djulögatan 46
641 31 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier