Tillstånd brandfarlig vara

Enligt 16 § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, importerar eller överför explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ha tillstånd för det. Syftet med tillståndsprocessen är att säkerställa att hanteringen sker på betryggande sätt. Vad som mer i detalj räknas som större mängd regleras i en föreskrift, MSBFS 2013:3. Beroende på verksamhetstyp och hantering finns angivet vilka maximala mängder som får hanteras utan att tillstånd krävs. Om man inom en av grupperna (gas/aerosoler/vätskor) hamnar över tillståndspliktig mängd söks tillstånd för all hantering som sker, även om man inte inom de andra grupperna kommit upp i angiven mängd.

Klicka på bilden för att påbörja din tillståndsansökan.

Det är den som hanterar brandfarlig vara som ska söka tillstånd, även om någon annan kanske äger marken, byggnaden eller anläggningen. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller för den verksamheten som sökt. Nytt tillstånd ska sökas i god tid innan det gamla löper ut samt när tillståndsinnehavare ändras.

Längst bak i ansökan anges vilka dokument som behöver bifogas för att vi ska kunna behandla den. Bland annat önskar vi kopia på utbildningsbevis eller annat dokument som styrker kompetens för den som ska fungera som föreståndare, som ska ha särskild kunskap kring hanteringen (regler, risker m.m.), samt ett förordnande där föreståndarens befogenheter klarläggs (om inte denne även är verksamhetschef). Innan man väljer vem som skall vara föreståndare i sin verksamhet är det bra att läsa igenom den här informationsskriften från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Skall du enbart anmäla föreståndare till ett redan utfärdat tillstånd eller ändra i ett befintligt kan du använda den här mallen.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier