Tillsyn ur er synvinkel

Innan

Tillsyn är att se som en stickprovskontroll på att ert brandskydd ligger i nivå med vad Lagen anger. Själva arbetet ska bedrivas kontinuerligt.

Ni kontaktas av tillsynsförrättaren, som informerar kring vad tillsynen gäller och hur den kommer gå till. Datum och tid bestäms i samspråk mellan ägare, nyttjare och förrättare. Beroende på verksamhetstyp, -storlek och nivå på brandskydd sker tillsynerna återkommande enligt visst intervall. Förbered er gärna inför tillsynen genom att plocka fram relevant dokumentation och läsa igenom den information vi tillhandahåller.

Under

Tillsynsförrättaren låter er beskriva det samlade brandskyddsarbete som bedrivs samt lite allmänna verksamhetsförutsättningar. Kontrollfrågor ställs då de känns nödvändiga. En diskussion förs om möjliga justeringar och ni ges möjlighet att ställa frågor som uppkommit under brandskyddsarbetets gång. Har ni frågor eller funderingar om något specifikt kan detta med fördel lyftas innan stickprovet, så kollar vi lite extra på detta.

Efter

Tillsynsförrättaren samlar det som sagts i ett utkast till tjänsteanteckning, vilket ni får möjlighet att yttra er över. Tanken är att ni ska kunna rätta eventuella felaktiga beskrivningar, eller om tillsynsförrättaren missuppfattat något. Dessutom är tanken att ni, efter viss betänketid, ska meddela huruvida ni instämmer eller ej i de eventuella brister som påtalas, d.v.s. om ni tänker vidtaga åtgärder. De brister som påpekas är tillsynsförrättarens tolkning kring vad som behöver åtgärdas för att skälig nivå på brandskyddet ska uppnås, och självklart kan ni göra en annan tolkning. Om så är fallet kommer istället ett föreläggande utfärdas, vilket är ett dokument som (till skillnad från tjänsteanteckningen) går att överklaga. Då ges vi (i första hand) Länsstyrelsens opartiska syn på huruvida åtgärderna ska vidtagas eller ej.

Om ni instämmer i bristerna kommer vi överens om ett datum då de ska vara åtgärdade, och om behov anses föreligga genomförs sedan en efterkontroll. Ni ges dessutom möjlighet att ge feedback på hur ni upplevde tillsynsbesöket, genom ifyllande av en kundnöjdhetsenkät.