Olycks- och tillbudsrapportering

Inom Västra Sörmlands Räddningstjänsts verksamhetsområde är vissa verksamheter enligt lag skyldiga att rapportera olyckor och tillbud. De verksamheter som har rapporteringsskyldighet till Västra Sörmlands Räddningstjänst är farliga verksamheter enligt 2 kap. 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och tillståndspliktig verksamhet enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) där kommunen utgör tillsynsmyndighet. Observera att rapportering måste ske även om räddningstjänsten varit på plats för att göra en insats.

Farliga verksamheter

För farliga verksamheter enligt 2 kap. 4 § LSO är det allvarlighetsgraden på olyckan/tillbudet som avgör om rapporteringsskyldighet föreligger.
Det finns exempelvis inga specifika mängder utläckt ämne som gräns då farliga verksamheter omfattar allt från flygplatser, dammar, kärntekniska anläggningar till Sevesoverksamheter.
Olyckor som skadat många människor eller miljö allvarligt eller att fara för detta funnits ska alltid rapporteras. Vid händelser där räddningstjänsten gjort insats för att rädda människor eller miljö är det lämpligt att rapportera dessa. Observera att rapporteringsskyldigheten även föreligger till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

”Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera den kommun där anläggningen är belägen (…)”

Tillståndsinnehavare enligt LBE

För tillståndspliktig verksamhet enligt LBE gäller rapporteringsskyldighet då en olycka sker till följd av brand eller explosion men även tillbud som inneburit en hög risk för brand eller explosion.

”Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor (…) ska tillståndshavaren snarast underrätta tillsynsmyndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en sådan olycka skulle ha kunnat inträffa.”

Frivillig rapportering

Frivillig rapportering gör att samhället kan ta del av viktiga erfarenheter i hanteringen av farliga ämnen vilket kan förhindra liknande händelser från att uppstå igen och därmed leda till ett tryggare samhälle.
Västra Sörmlands Räddningstjänst ser gärna att även olyckor eller tillbud som inte omfattas av rapporteringsskyldigheten rapporteras då farliga ämnen varit involverade. Detta gäller även för verksamheter som helt saknar rapporteringsskyldighet.

Blankett

Nedan återfinns en blankett för rapportering av olyckor och tillbud.
Observera att visst stöd för ifyllande av blanketten finns på dess sista sida.
Blankett olycks- och tillbudsrapportering