Tillsyn brandfarlig vara

Avsyningstillfället i samband med att tillstånd ges är ett tillfälle för oss att på plats säkerställa att hanteringen sker betryggande. Ytterligare möjligheter för att kontrollera detta finns genom att återkommande göra tillsyner. Då kontrolleras i stora drag samma saker som prövades vid tillståndsgivningen, t.ex. att uppgift om föreståndare stämmer, att rutiner kring hanteringen är tillfredställande och att den faktiska hanteringen även i övrigt sker enligt gällande regler.

Efter en tillsyn kommer en tjänsteanteckning som tar upp de punkter som tagits upp under besöket. I tjänsteanteckningen beskrivs vad som kontrollerats och om vi funnit några brister i hanteringen. Om vi och den som hanterar de brandfarliga varorna har skilda åsikter kring en brist (eller om vi av andra orsaker finner det lämpligt) kan vi skriva ett föreläggande, vilket går att överklaga och därmed pröva, i första hand hos Länsstyrelsen.

Följande dokument kan i förekommande fall vara lämpliga att ha tillgängliga vid en tillsyn:

Tillstånd och föreståndare

 • Tillstånd till hantering av brandfarlig vara
 • Delegation från tillståndshavaren som ger föreståndaren befogenheter att fullgöra sitt ansvar
 • Föreståndarens kompetens
 • Utbildningsprogram
 • Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjanderättshavaren

Instruktioner

 • Driftsättningsinstruktioner
 • Driftinstruktioner
 • Skötselinstruktioner
 • Rutiner för rapportering och utvärdering av tillbud och olyckor

Installationer

 • Dokumentation som visar ledningens täckningsdjup samt att ledningen är utmärkt i terrängen
 • Materialspecifikationer
 • Protokoll från installationsbesiktning
 • Protokoll från täthetsprovning
 • Protokoll från installationskontroll och återkommande kontroll

Explosionskyddsdokumentation enligt SRVFS 2004:7

 • Klassningsplan
 • Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö
 • Elbesiktningsprotokoll enligt ELSÄK-FS 2004:1
 • Ex-dokumentation för mekaniska anordningar i klassat område enligt AFS 1995:5 (ATEX-direktivet)
 • Redovisning av samordningsansvar, i de fall flera verksamhetsutövare hanterar brandfarlig vara