Att arbeta hos oss

Som anställd på VSR är man på ett eller annat sätt delaktig i arbetet med att förbättra skyddet mot olyckor. Våra huvudarbetsområden kan något förenklat delas in i skadeförebyggande och skadehanterande arbete samt krishantering.

Det skadeförebyggande arbetet fokuserar på att minimera riskerna för/med olyckor. I den mån det går arbetar vi för att undanröja riskkällor så att bränder och andra olyckor får lägre sannolikhet att inträffa, men vi jobbar också utifrån att ett tillbud kan inträffa och att samhället då ska kunna hantera det på bästa sätt. Rent praktiskt görs detta exempelvis genom:

  • Brandskyddsutbildningar, så att en första insats kan göras av personer i tillbudets närhet
  • Utrymningsövningar, så att t.ex. alla på en skola eller en arbetsplats vet vad de ska göra om larmet ljuder
  • Granskning av bygglovspliktiga ärenden, för att byggnader ska utformas lämpligt ur brandskyddssynpunkt
  • Tillsyn av brandskydd, så att byggnader och verksamheter har tillräckligt goda förutsättningar för att kunna hantera en incident
  • Tillståndshantering för brandfarlig och explosiv vara, för att minska risken för tillbud, samt begränsa konsekvenserna om något ändå skulle hända

Det skadehanterande arbetet utgår från att ett tillbud inträffat och hanterar de akuta följderna av detsamma. Brandmän finns i olika former av beredskap dygnet runt på olika platser runt om i kommunerna för att snabbt kunna bryta en olyckas negativa förlopp, om det kan vara motiverat med hänsyn till:

  • Behovet av en snabb insats
  • Det hotade intressets vikt
  • Kostnaden för insatsen
  • Omständigheterna i övrigt

Typiska uppgifter som hanteras av våra räddningsstyrkor är bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne, akuta vattenskador m.m.. Vi åker också på sjukvårdslarm, s.k. IVPA-larm (i väntan på ambulans), om vi kan vara på plats snabbare än ambulansen vilket är en vanlig situation på landsbygden.

Klicka gärna in er på respektive yrkesgrupp i menyn ovan, för att läsa mer om arbetsuppgifter och hur man utbildar sig för att jobba på en räddningstjänst.