Till sidans huvudinnehåll

Farlig verksamhet & Seveso

Fyra anläggningar inom VSR:s förbundsområde anses medföra sådana risker att de omfattas av bestämmelser om Farlig verksamhet i Lag om skydd mot olyckor eller av bestämmelserna i Seveso-lagstiftningen (Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

SKF Mekan

Fredsgatan 3, 641 30 Katrineholm

SKF hanterar gasol i en cistern med tillhörande rörledningar, för att driva sitt smältverk. Det relativt centrala läget i Katrineholm i kombination med placeringen just intill järnvägen är huvudsakliga skälen till att gasolanläggningen av Länsstyrelsen klassats som Farlig verksamhet (enligt 2 kap 4 § i Lag om skydd mot olyckor). Man har samrådit med kommunen inför detta beslut.

Klassificering som farlig verksamhet innebär bl.a. att verksamheten är skyldiga att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom, och i övrigt vidta åtgärder för att förebygga allvarliga skador. Grunden för arbetet är en riskanalys, vilken man enligt lag är skyldig att genomföra.

Tillsynen över ovanstående utövas av räddningstjänsten, vilka å sin sida ska ha en särskild insatsplanering för objektet och även informera allmänheten om den verksamhet som bedrivs.

Nammo Sweden AB

Vingåkersverken, 643 92 Vingåker

Informationsblad från Nammo, klickbar länk

Information till allmänheten från Nammo, klickbar bild.

Verksamheten klassas som en Sevesoverksamhet i den högre graden och omfattas av Lag(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nammo är en industri som destruerar olika typer av ammunition och andra explosiva varor. Man gör riskanalyser inför varje nytt jobb och har en egen mindre industribrandkår. En konsekvens av verksamhetens art är att ingen ny bebyggelse får tillkomma inom ett visst avstånd från industrin, och ett avstånd inom vilket ingen får bo.

Klicka på INFO-bladet på bilden till höger för att öppna detta i större format. Bladet beskriver kortfattat den verksamhet som bedrivs, vilka tekniska system som ökar säkerheten och vilken beredskap som finns för att hantera eventuella olyckor, såväl från Nammo som från Västra Sörmlands Räddningstjänst.

De händelser som kan inträffa vid Nammo är detonation (explosion) av den explosiva vara man hanterar eller ett utsläpp av titantetraklorid som är en mycket giftig vätska som även är frätande och reagerar med vatten.

De faror som uppstår vid en detonation är tryckvåg och splitter. Om man befinner sig oskyddad hinner man ej söka skydd vid en detonation. Konsekvenserna av en detonation är allt ifrån hörselskador till dödsfall och stora materiella skador dock begränsat till riskområdet för verksamheten. De faror som uppstår vid utsläpp av titantetraklorid är att medlet reagerar kraftigt med luftens fuktinnehåll och bildar omedelbart ett vitt gasmoln innehållande titandioxid samt saltsyra. Om man befinner sig i gasmolnet kan det ge upphov till brännskador samt irritera ögon, andningsorgan och huden. Man kan även drabbas av lungödem.

För att undvika brand eller initiering av de explosiva varorna kontrolleras kontinuerligt de energiformer som finns inom anläggningen så att inget kan starta en explosion. Samtliga byggnader inom anläggningen är försedda med åskledare och planeringen av området sker med hänsyn tagen till risken. Gasmolnet som bildas vid utsläpp av titantetraklorid rör sig i vindens riktning och upplöses i normalfallet inom en kort tid men skulle vid ogynnsamma förhållanden kunna förflytta sig en längre sträcka innan det upplöses. Vid larm om utsläpp eller upptäckt av ett vitt gasmoln skall man förflytta sig bort rätvinkligt från vindens riktning.

För mer information om verksamheten följ länken: www.nammo.com (extern webbsida, öppnas i ny flik)

På denna länk finns kommunens plan för räddningsinsats gällande Nammo Sweden AB  

Kosan Gas AB / Voith Fabrics

Bruksvägen 6, 640 10 Högsjö

Verksamheten klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor. 

Kosan Gas AB lagrar och distribuerar gasol. Det finns vid verksamheten en gasolcisterntank på 200 m3. Gasolen förvaras i lagertanken och distribueras till förångarstationen där den förångas till gasfas för att sedan gå ut i ett mindre gasolnät för uppvärmning av fastigheter och en ansluten processindustri i form av Voith Paper Fabrics.

Klassificeringen som farlig verksamhet innebär bl. a. att verksamheten är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att förebygga allvarliga skador. Grunden för arbetet är en riskanalys, vilket man enligt lag är skyldig att genomföra. 

Tillsynen över ovanstående utövas av räddningstjänsten.

För mer information om verksamheten följ länken: www.kosangas.se (extern webbplats, öppnas i ny flik)

NCC Industry AB

Kalsta 3:1, 4:1 och Oxlångtorp 1:1

Täktområdet är beläget ca 7,5 km NO om centrala Katrineholm och är omgiven av skogsmark. Täkten ligger i direkt anslutning till RV56.

Vid Mörtsjöns bergtäkt bedriver NCC Industry AB brytning av berg, mobil krossning och sortering. Verksamheten klassas som Sevesoverksamhet i den lägre graden och omfattas av Lag(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Man har även tillstånd för sortering och återvinning av inert bygg- och rivningsavfall samt tillstånd för mellanlagring av avfall, dock ej farligt avfall.
Det finns även ett tillstånd för återvinning av annat avfall än farligt avfall genom mekanisk bearbetning. Man får även använda avfall för anläggningsändamål inom verksamhetsområdet.

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av asfaltsverk samt mindre mängder gasol.

För mer information kontakta;
NCC Industry AB
Kristy Hillring, Site Manager
kristy.hillring@ncc.se

Varning av allmänheten

Vid en olyckshändelse som kan innebära fara för liv eller hälsa kan varning av allmänheten ske genom ett så kallat ”viktigt meddelande till allmänheten”. Det är Räddningsledaren som tar beslut att aktivera detta. Inom Katrineholms tätort finns utomhussignaler (tyfoner även kallade ”hesa Fredrik”) som ljuder då ett varningsmeddelande riktar sig till allmänheten. I andra orter och på landsbygden inom Västra Sörmlands Räddningstjänsts verksamhetsområde saknas denna typ av signal. Idag finns möjligheten att till alla fasta telefoner inom ett område skicka ett talat meddelande och till mobiltelefoner registrerade inom området skicka ett sms för att upplysa om viktigt meddelande.

Då man mottagit ett viktigt meddelande till allmänheten skall man;

  1. Gå inomhus
  2. Stänga dörrar, fönster och ventilation
  3. Lyssna på radion för mer information

Idag sänds mer information både via tv och radio. De kanaler som sänder denna information är;

  • Sveriges Radios FM-kanaler (Radio)
  • Sveriges Television (TV)
  • Sveriges utbildningsradio (TV & Radio)
  • TV4 (TV)
  • Kanal 5 (TV)
  • Kanal 9 (TV)

För mer information om viktigt meddelande till allmänheten följ länkarna nedan till hemsidorna för SOS Alarm och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

https://www.sosalarm.se/112/Viktigt-Meddelande-till-Allmanheten/ (extern webbplats, öppnas i ny flik)

https://www.msb.se/sv/Insats–beredskap/Hantera-olyckor–kriser/VMA/ (extern webbplats, öppnas i ny flik)

Tillsyn

Tillsyn över att SEVESO-verksamheter uppfyller sina skyldigheter enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utövas av Länsstyrelsen. För att få mer information om när senaste tillsynsbesök skedde, om tidigare tillsynsbesök eller om tillsynsplan för de anläggningar som omfattas av lagstiftningen var vänliga vänd er till;

Länsstyrelsen Södermanlands Län
Postadress: 611 86 Nyköping
Besöksadress: Stora Torget 13
Telefon: 010-223 40 00 (Växel)
E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se
Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland.html (extern webbplats, öppnas i ny flik)