Personuppgifter

Västra Sörmlands Räddningstjänst behandlar uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvar

Dina personuppgifter används av Västra Sörmlands Räddningstjänst och dess personuppgiftsbiträden. Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för övrig behandling av personuppgifter inom organisationen. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Offentlighetsprincipen

Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett kommunalförbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som inkommer till oss

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post med mera som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev med mera, sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Västra Sörmlands Räddningstjänst och att få uppgifter rättade. Kontakta i så fall oss via mail eller telefon, eller fyll i formuläret nedan och följ anvisningarna.

Begäran om registerutdrag

Västra Sörmlands Räddningstjänst har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd med mera. Västra Sörmlands Räddningstjänst distribuerar heller inte personuppgifter vidare till tredje part utom sådant som krävs för att genomföra sitt uppdrag som myndighet.

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera tillhandahåller tjänsten Dataskyddsombud (DSO) för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Ombudet nås via dataskydd@sydarkivera.se.