Detta är brandfarlig vara

De ämnen som klassas som brandfarlig vara går att dela in i klasser enligt nedan. Vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. I nu gällande tillståndskrav skiljer man på vätskor med flampunkt upp till 60°C och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100°C.

Några exempel på vätskor med en flampunkt lägre än 60°C är bensin, etanol och aceton. Några exempel på vätskor med en flampunkt mellan 60 och 100°C är diesel, eldningsolja och tändvätska.

 Gas

Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20°C (vid atmosfärstryck) är brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, metan och vätgas. Syrgas räknas inte som en brandfarlig gas.
Brandreaktiva varor

De ämnen som MSB angett:
  • Organiska peroxider
  • Väteperoxid
  • Ammoniumnitrat
  • Varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm
  • Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)