Detta är brandfarlig vara

De ämnen som klassas som brandfarlig vara går att dela in i klasser enligt nedan.

Vätskor
Varningsbild som symboliserar brandfarlig vätska.

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C.
I nu gällande tillståndskrav skiljer man på vätskor med flampunkt upp till 60°C och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100°C.

Några exempel på vätskor med en flampunkt lägre än 60°C är bensin, etanol och aceton.
Några exempel på vätskor med en flampunkt mellan 60 och 100°C är diesel, eldningsolja och tändvätska.

 Gas

Varningssymbol som symboliserar gas.

Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20°C (vid atmosfärstryck) är brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, metan och vätgas. Syrgas räknas inte som en brandfarlig gas.

Brandreaktiva varor

Varningsbild som symboliserar brandreaktiva varor.

De ämnen som MSB angett:

  • Organiska peroxider
  • Väteperoxid
  • Ammoniumnitrat
  • Varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm
  • Ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)