Tillstånd brandfarlig vara

Enligt 16 § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, importerar eller överför explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ha tillstånd för det. Syftet med tillståndsprocessen är att säkerställa att hanteringen sker på betryggande sätt. Vad som mer i detalj räknas som större mängd regleras i en föreskrift, MSBFS 2013:3. Beroende på verksamhetstyp och hantering finns angivet vilka maximala mängder som får hanteras utan att tillstånd krävs. Om man inom en av grupperna (gas/aerosoler/vätskor) hamnar över tillståndspliktig mängd söks tillstånd för all hantering som sker, även om man inte inom de andra grupperna kommit upp i angiven mängd.

Det är den som hanterar brandfarlig vara som ska söka tillstånd, även om någon annan kanske äger marken, byggnaden eller anläggningen. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller för den verksamheten som sökt. Nytt tillstånd ska sökas i god tid innan det gamla löper ut samt när tillståndsinnehavare ändras.

Nedan finner du länkar till blanketter och information för tillstånd gällande brandfarlig vara. 

Nedan finns även ett dokument som visar på den kompetens som VSR bedömer relevant för föreståndare för brandfarlig vara.