Seveso

Sevesoreglerna tillämpas på verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer eller kan förekomma i vissa mängder.

I bilagan till förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, i bilaga 1 i AFS 2005:19 samt i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns dessa farliga ämnen förtecknade.

Man kan uttrycka det som att reglerna berör den ”som har tillräckligt mycket av något ämne som är tillräckligt farligt”.

Se AFS 2005:19 förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor