Tillsyn ur VSRs synvinkel

Foto av brandingenjör som bläddrar bland dokument i ett arkivskåp.Bild på brandingenjör som bläddrar bland dokument i arkivskåp.

Innan

I början av året bestämmer vi vilka objekt som ska besökas. Först och främst ska de objekt tillsynas som ligger i vårt system för återkommande tillsyner. Exempelvis ska alla sjukhus, skolor, hotell och större industrier besökas återkommande, då det är extra viktigt att de håller sitt brandskydd på en hög nivå. Beroende på typ av verksamhet och hur det såg ut vid senaste besöket sätts årsintervall för dessa tillsyner. De objekt som inte omfattas av de återkommande tillsynerna (t.ex. mindre kontor, garage) kan istället få besök under år när vi kör så kallade tematillsyner. Då är det relativt lugnt med återkommande tillsyner och vi kan kontrollera verksamheter och byggnader som inte vanligtvis besöks. Alla ska jobba systematiskt mot brand, om än i olika omfattning beroende på sina förutsättningar.

Efter att ha studerat den information vi har om objektet i arkivet stämmer vi av en lämplig tid för besök med ägare och nyttjanderättshavare. Finns det några oklarheter som behöver redas ut innan besöket tar vi dem i detta skede, så vi kan komma väl förberedda.

Under

På besöket sätter vi först oss ner och verksamhetsutövare & fastighetsägare får förklara hur man jobbar mot brand. Om man har ett skriftligen dokumenterat SBA gås detta igenom. Med utgångspunkt i vad som finns och inte finns och hur bra det fungerar ges en bild av hur bra eller dåligt SBA som bedrivs. Har man inte startat upp ett SBA kan man få information och en genomgång på 40 minuter gratis av utbildningsenheten på räddningstjänsten.

Därefter visar verksamhetsutövaren runt räddningstjänsten och berättar vilka säkerhetsanordningar och åtgärder som verksamheten vidtagit. Vi kontrollerar exempelvis att skyltar som ska lysa verkligen gör så och att släckutrustning fungerar och finns i lämplig omfattning. Finns larmanläggning kontrollerar vi att den underhålls som den ska genom att läsa i kontrollboken. Diskussion förs kring vilka risker verksamheten medför och vad som kan göras åt desamma. Innan besöket avslutas summerar vi vad vi sett och hört för att ge ett slags förbesked på hur det ser ut.

Efter

Efter tillsynen utreder tillsynsförrättaren de eventuella oklarheter som kvarstod från tillsynen, och skriver en tjänsteanteckning som sammanfattar det som sagts. De brister som påtalas är tillsynsförrättarens syn på vad som måste åtgärdas för att skäligt brandskydd enligt Lag om skydd mot olyckor ska anses föreligga. Om verksamheten gör en annan tolkning, och inte avser åtgärda bristen, utfärdas istället ett föreläggande vilket mottagaren har möjlighet att överklaga (i första hand till Länsstyrelsen). En tjänsteanteckning är mer att se som minnesanteckningar, som inte går att överklaga. Så länge vi är överens med verksamhet/ägare om bristerna finns ingen anledning att skriva förelägganden. Uppföljning kan bli aktuellt för att tillse att bristerna verkligen åtgärdats.

Den tid som lagts på tillsynsärendet debiteras enligt kommunens taxa.