Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Varför har vi ett systematiskt brandskyddsarbete? Det är för att skapa helhetssyn angående brandskyddet, utveckla kunskap om objektets brandskydd, förstå hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna samt för att bidra till att ansvar och arbetsuppgifter förs ut i verksamheten.

Bild som symboliserar ett systematiskt brandskyddsarbete genom analys, genomförande, uppföljning etc, ett hjul som går runt och börjar om igen och igen.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan delas upp i flera delar som presenteras nedan. Hur många av punkterna som behöver ingå beror till viss del på verksamhetens typ och omfattning. I de allra flesta fall ska SBA dokumenteras skriftligt – det blir då enklare att hålla koll på för såväl brandskyddsansvarige som för oss.

 • Brandskyddspolicy – Ledningen fastslår principer för brandskyddspolicyn och säkerhetsnivån för brandskyddet i verksamheten.
 • Brandskyddsorganisation – Brandskyddsorganisationen ska redovisa vilka som ska arbeta med de olika brandskyddsfrågorna och inom vilka ansvarsområden personerna ska verka. För att kontinuerligt arbeta med brandskyddet är det nödvändigt att utse särskilda personer som arbetar med brandskyddskontroller, utbildningar, information.
 • Utbildningsplanering – Utbildningsplaner ska upprättas för all personal i syfte att skapa medvetenhet om risker och det förebyggande brandskyddet.
  Företaget har en skyldighet att utbilda de anställda, så att de kan förebygga brand och hindra och begränsa skador till följd av brand.
 • Riskinventering – Detta innebär att ägare och nyttjanderättshavare ska ha en förberedelse för om något skulle inträffa i fastigheten.
 • Brandskyddsbeskrivning – Brandskyddsbeskrivningen bör visa var brandtekniska installationer och system finns och hur dessa förväntas hanteras vid brand. Brandskyddsbeskrivningen utgör ett underlag vid brandskyddskontroller. En brandskyddsbeskrivning bör bestå av ritningar över varje plan i byggnaden som redovisar aktuella förhållanden med tydliga symboler och/eller förklarande text. På ritningarna ska man kunna se var brandskyddsutrustning finns och hur det byggnadstekniska brandskyddet är utformat.
 • Verksamhet och Byggnadsbeskrivning – Beskrivningar av byggnader och verksamheter ska finnas för att användas vid kommunikation med myndigheter.
 • Drift och underhållsrutiner – Interna regler och rutiner för drift/underhåll är till för att skapa säkerhet i verksamheten. Med hjälp av regler och rutiner kan brandrisker begränsas eller undanröjas. En kontrolljournal för brandskyddet ska tas fram. Det kan exempelvis innehålla kontroll av utrymningsvägar, skyltar, brandsläckare m.m.
 • Kontroll av brandskyddet – Företagets brandskyddsnivå ska upprätthållas genom att kontroller genomförs regelbundet av företagets brandskyddsorganisation.
 • Uppföljning – Ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete behöver följas upp och utvärderas, för att kunna leda till ständiga förbättringar. I uppföljningen är det lämpligt att tillbudsrapporter som har haft med brand att göra behandlas.
 • Övriga dokument – Det kan vara många olika dokument och handlingar som har direkt eller indirekt påverkan på brandskyddsarbetet, t.ex. tillstånd brandfarlig vara, serveringstillstånd m.m.

Checklista SBA (Andra frister än de på sista sidan kan tillämpas, beroende på objektstyp)

Exempeldokument SBA, innehåller bra exempel och mer information för respektive punkt.

SRVFS 2004:3 – SRVs allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.