Verksamhetsutövarens allmänna skyldigheter enligt sevesolagen

Enligt sevesolagen är verksamhetsutövaren skyldig att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka ändå skulle inträffa är verksamhetsutövaren skyldig att begränsa följderna av denna för människor och miljö. I samma lag finns också en erinran om att verksamhetsutövaren omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. För alla verksamheter, situationer, händelser och åtgärder som omfattas av miljöbalken gäller de allmänna hänsynsreglerna.

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är:

1 § Bevisbörderegeln
2 § Kunskapskravet
3 § Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
4 § Lokaliseringsregeln
5 § Hushållning och kretslopp
6 § Produktvalsregeln
7 § Skälighetsregeln
8 § Ansvar för att avhjälpa skador
9 § Stoppregler

Verksamheter som omfattas av sevesoreglerna ska lämna en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheterna. För verksamheter som omfattas av sevesolagen ska anmälan lämnas till länsstyrelsen.

SFS 1999:381

7 § lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

SFS 1999:382

4-5 §§ förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

www.seveso.se (extern webbplats, öppnas i ny flik)