Verksamhetsutövarens allmänna skyldigheter enligt sevesolagen

Enligt sevesolagen är verksamhetsutövaren skyldig att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka ändå skulle inträffa är verksamhetsutövaren skyldig att begränsa följderna av denna för människor och miljö. I samma lag finns också en erinran om att verksamhetsutövaren omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. För alla verksamheter, situationer, händelser och åtgärder som omfattas av miljöbalken gäller de allmänna hänsynsreglerna.

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är:

1 § Bevisbörderegeln
2 § Kunskapskravet
3 § Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
4 § Lokaliseringsregeln
5 § Hushållning och kretslopp
6 § Produktvalsregeln
7 § Skälighetsregeln
8 § Ansvar för att avhjälpa skador
9 § Stoppregler

Verksamheter som omfattas av sevesoreglerna ska lämna en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheterna. För verksamheter som omfattas av sevesolagen ska anmälan lämnas till länsstyrelsen och för verksamheter som omfattas av AFS 2005:19 ska anmälan lämnas till Arbetsmiljöverket.

SFS 1999:381

7 § lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

SFS 1999:382

4-5 §§ förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

AFS 2005:19

4-5 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor.

En olycka ska snarast rapporteras till Arbetsmiljöverket, MSB samt tillsynsmyndighet.

www.seveso.se (extern webbplats, öppnas i ny flik)