Information om flerbostadshus

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

I hus upp till åtta våningar är normalt trapphuset den ena utrymningsvägen och fönsterutrymning via räddningstjänstens hjälp och stegutrustning den andra utrymningsvägen. För hus med mer än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg. Då ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids. Ett av kraven är att dörrar mot trapphuset sluter tät och är hela, att dörrstängaren fungerar på avsett vis och att låskolven griper tag i låsblecket.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.

Räddningsvägar och uppställningsplatser

För att räddningstjänsten ska kunna vara den andra utrymningsvägen genom fönsterutrymning är det viktigt att det finns fungerande räddningsvägar och uppställningsplatser i anslutning till fastigheten. Räddningsvägarna är även användbara vid en brandsläckningsinsats i byggnaden. Räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hålla fria från hinder samt snöröjas under vinterhalvåret.

Vindar och källare

Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material för att förbättra framkomligheten för räddningstjänstens personal om det skulle börja brinna och minska mängden brännbart material.

Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare eftersom de kan bidra till ett mycket snabbt brandförlopp, Tillgängligheten på vindar och källare är mer begränsat än i lägenheterna och en brand kan också sprida sig snabbare när större delar av fastigheten är sammankopplad. Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta för att inte sprida en eventuell brand till trapphus och lägenheter.

Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar.

Brandtekniska installationer

En stor del av flerbostadsfastigheterna i landet har brandtekniska anordningar installerade. Dessa kan vara till exempel rökluckor eller fläktar för att möjliggöra brand- och rökgasevakuering från trapphus, källare och garage, eller stigarledningar för att underlätta vattentransport för räddningstjänsten vid insats.

En kontroll av ovanstående installationer bör ske med återkommande intervall då man kontrollerar funktion, uppmärkning, eventuella skador eller åverkan. Ansvaret för att kontroll utförs ligger på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Vad säger lagen?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Ovanstående innebär i korthet att både hyresgäster och fastighetsägare har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.

Brandvarnare

Brandvarnare kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död! Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska varje lägenhet förses med brandvarnare. Mer information hittar du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd.