Politisk ledning

Förbundets beslutande politiska församling är direktionen. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till direktionen – fem från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. Genom val till kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSR’s verksamhet.

 

Ledamöter:

Håkan Persson (S), V              Ordförande
Glenn Christensen (S), V
Tommy Björkdal (M), V
Roger Eriksson (SD), V
Abdulahi Hassan (S), K            vice Ordförande
Berit Örtell (S), K                        tillförordnad vice Ordförande (2019-12-03)
Christoffer Öqvist (M), K
Sten Holmgren (C), K
Marian loley (KD), K

Ersättare:

Therese Palm (S), V
Anna Åteg (S), V
Roger Larsson (M), V
Mats Karlsson (SD), V
Johanna Karlsson (S), K
Michael Hagberg (S), K
Mirjana Cvrkalj (M), K
Lars Levin (FP), K
Thomas Selig (V), K

Direktionen har ett arbetsutskott (AU) som består av ordförande, Håkan Persson, vice ordförande Abdullahi Hassan samt Sten Holmgren . 

Revision
Förbundet har två revisorer vilka valts av medlemskommunerna. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen.

Revisorer: Sören Ericsson (M) V, ersättare Ingvar Lind (S) V och Jan-Olof Blomster (L) K samt Lars F Eriksson (M) K.