Vanliga brister

En del av de brister vi stöter på vid våra tillsynsbesök är mer vanligt förekommande än andra. Titta gärna genom listan och se om något av problemen är överförbar på just din byggnad/verksamhet. Är ni osäkra på vad som gäller svarar vi gärna på era frågor!

Brist Åtgärd
SBA saknar ansvars-fördelning (intern & extern) Någon ska dokumenterat vara ansvarig för brandskyddet som helhet, för brandskyddskontrollerna, utbildningsplaneringen m.m. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och nyttjare ska finnas dokumenterad.
SBA saknar egenkontroller Lägg upp ett schema för egenkontroller. Vad som ska ingå styrs av verksamheten. I förekommande fall ska kontrollerna omfatta (4 ggr/år) brandfarlig vara, dörrar i brandcellsgränser, dörrar i utrymningsvägar, brandvarnare, skyltar, släckutrustning, brandcellsgränser, ordning och reda, nödljus samt (1 gång/år) rökluckor, utrymningsplaner. (Säkert finns det mer..)
Larmanläggning testas ej Regler för testernas omfattning finns i SBF 110:6 och omfattar månadsvisa samt kvartalsvisa kontroller. Regler för service av anläggarfirma finns också. (vanligtvis återfinns kontrollerna också längst bak i kontrollboken)
Utrymningsvägar är blockerade/svåra att öppna Rensa utrymningsvägen så att den är tillräckligt bred och ren från hinder och bråte. Endast i undantagsfall får vägen öppnas med nyckel. Visst personantal i viss verksamhet kan kräva särkilda nödutrymningsbeslag eller panikutrymningsbeslag för att möta utrymningsbehovet. Testa också (ska ingå i SBA) så att dörren verkligen går att öppna (kan t.ex. ha svällt fast p.g.a. fukt).
Dörr i brandcellsgräns står uppställd på kil Dörren tappar då hela sin brandavskiljande funktion. Kilen ska BORT. Vill man av praktiska skäl hålla dörren öppen måste den ställas upp på magnet, kopplad till detektor eller larmsystem.
Dörr i brandcellsgräns stänger inte/sluter inte tätt Dörren ska justeras så att den glider igen av egen kraft och stänger ordentligt. Dörr som står lite på glänt släpper igenom rökgaser och kan dessutom tryckas upp av de uppvärmda brandgasernas ökande tryck.
Släckutrustning servas inte av släckarfirma ...vilket bör ske på årlig basis för att säkerställa funktionen.
Brandcellsgränser är otäta Genomföringar ska brandtätas så att de håller samma klass som väggen i övrigt.
Självlysande/genomlysta utrymningsskyltar lyser ej Skylten ska repareras eller ersättas så att den syns klart och tydligt.
Foto som visar dörrstängare på en källardörr.