Om oss

Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett gemensamt kommunalförbund mellan Vingåker och Katrineholm och har funnits sedan 1999.

Ändamål

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Verksamhet

Direktionen har det övergripande ansvaret och förbundschef Mattias Gårdholt är genom delegation utsedd att leda den dagliga verksamheten. Vi har tre funktioner: funktion räddning leds av förbundschef/räddningschef Mattias Gårdholt och innefattar all vår operativa verksamhet. Funktion förebyggande leds av Marcus Asplund. I funktion förebyggande ingår tillsyn (LSO och LBE), undersökande och lärande samt tillsyn över sotningsverksamheten. Funktion verksamhetsstöd leds av Johanna Gustafsson och ansvarar för ekonomi, administration, utbildning och Fixar-tjänsten.

Mål

I Handlingsprogram 2022 anges följande verksamhetsmål:

  • Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor – som föranleder räddningsinsats – ska minska över tid.
  • VSR ska fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner.
  • VSR ska uppfattas som trygghetsskapande.
  • VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka effektivitet och kvalité.
  • Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan föranleda räddningsinsats – ska kontinuerligt öka.
  • Räddningstjänstens första enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
  • Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats ske av enskilda.

Verksamhetsidé

VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra.

VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en beredskap med välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, än vad de förväntar sig.