Vad säger lagen?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Ovanstående innebär i korthet att både hyresgäster och fastighetsägare har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.